§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Cycling Club Hillerød (CC Hillerød), hjemmehørende i Hillerød Kommune. Foreningen har følgende bi-navne: Nordsjællands Cykle Klub (NCK) og Hillerød Cykle Klub (HCK). Foreningen er stiftet den 26. november 2007 ved sammenlægning af NCK og HCK.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme interessen for cykelsporten indenfor områderne licens, motion, mountainbike, børn/ungdom, samt at arrangere cykelløb, træning og andre relevante arrangementer.

§ 3. Medlemskab af organisationen

Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og er underlagt DCU’s love og bestemmelser.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som medlem optages enhver der er interesseret i cykling. Indmeldelsen skal ske skriftligt. For umyndiges vedkommende kræves tillige forældrenes/værges underskrift.

§4A. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af en ordinær generalforsamling, men kun efter forslag fra bestyrelsen.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med 14 dages varsel, til udgangen af kalenderåret. Såfremt kontingent ikke er betalt senest 14 dage efter 1. rykker er afsendt, slettes medlemmet af medlemslisten og er dermed udmeldt af klubben.

§ 6. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen.

§ 7. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidig eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen. Ved udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer den endelige beslutning. Eksklusion af et medlem skal godkendes på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

§ 8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside med 4 ugers varsel med angivelse af tid og sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen.

Senest samtidig hermed skal bestyrelsen fremkomme med revideret årsregnskab og forslag til budget for det nye regnskabsår.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8A: Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Evt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved alm. flertal. Dog kræves vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning et kvalificeret flertal, jf. §§ 14 og 15.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt fem medlemmer forlanger det, ved personvalg dog på forlangende. Hvert medlem kan maksimalt medbringe 1 skriftlig fuldmagt.

Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønsker herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved et normalt flertal. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Der udfærdiges referat efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 6 til 8 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

Ved første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv.

I første valgperiode, efter vedtagelse af ny vedtægter november 26. 2007, skal bestyrelsen bestå af min. 4 personer fra hver af de gamle bestyrelser.

§ 12. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal i forbindelse med den ordinære generalforsamling, fremlægge et revideret regnskab, som skal være forsynet med revisorens underskrift.

§ 13. Tegning

Foreningen tegnes af formanden. Evt. låntagning skal først godkendes på en generalforsamling. Bestyrelsen kan ved underskrift på net bankaftale give kassereren fuldmagt til i CC Hillerøds interesse at disponere klubbens ind og udbetalinger i banken.

§ 14. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne skal ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, er for forslaget.

§ 15. Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldte ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og for at forslaget om opløsning kan vedtages kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes ved almindeligt stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Såfremt det på den ekstraordinære generalforsamling bliver besluttet at opløse foreningen, tilfalder foreningens formue DCU.

§ 16. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft den 26. november 2007. Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 17. januar 2011. Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Hillerød den 13. januar 2014

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram