Mission/Vision - Det vil vi i CC Hillerød

Mission:
CC Hillerød er stedet, hvor cykelryttere mødes, træner og udvikles. Vi skaber rammer og leverer træningsmuligheder for motionisterne, eliten og børnene.

Vision:
CC Hillerød vil være den foretrukne klub for motionister og licensryttere i Nordsjælland – uanset alder, og vi vil være blandt de førende klubber i landet indenfor udvikling af talenter, målt på aktiviteter og resultater.

Sådan vil vi gøre det:
Kommunikation:
Vi ønsker at være en synlig og kendt klub, der tiltrækker medlemmer fra hele Nordsjælland, dog med fokus på Hillerød og Hillerød nærområde. Vi ønsker desuden at være gode og synlige repræsentanter for vores sponsorer.

Vi vil målrette vores udadvendte kommunikation mod at tiltrække og fastholde ryttere af alle kategorier og herunder talenter blandt herreeliten, dameeliten og blandt børnene.

Vi vil målrette vores indadvendte kommunikation mod vores medlemmer og ikke mindst mod hjælperne til vores løb og arrangementer. Vi vil synliggøre vores træningsaktiviteter og mulighederne for herre- og dameeliten og for børnene, og vi vil prioritere kommunikationen omkring vores klubliv og sociale arrangementer.

Sponsorer:
CC Hillerød ønsker at være en synlig og aktiv del af fritids- og idrætslivet i Hillerød. En vigtig del af vores synlige forankring i Hillerøds lokalliv er samarbejdet med vores sponsorer. Derfor ønsker vi i CC Hillerød at være gode og aktive repræsentanter for vores sponsorer, og vi ønsker et tæt samarbejde, der sikrer at både CC Hillerød, og at den enkelte sponsor får størst muligt udbytte heraf.

Seniorerne:
For at skabe et overskueligt grundlag for at alle kan træne i CC Hillerød – uanset talentniveau eller træningsønsker, betragter vi i CC Hillerød vores medlemmer under ét. Vi skaber med andre ord ens træningsvilkår for alle, idet vi på dette fundament opbygger målrettede tilbud og muligheder til eliten – både herrer og damer.

Vi definerer eliten som licensryttere (seniorer og veteraner) og talenter under ét.

Der afsættes hvert år et fast beløb til arbejdet på seniorområdet. Det afsatte beløb fordeles, så der dedikeres midler til den ”brede træning”, dvs. til gennemførelsen af 3 ugentlige træningsdage i sommersæsonen, til indendørs cykling i vintersæsonen og til løbende tilskud til motionisterne og til træningslejre. Desuden afsættes der et fast beløb til talentudvikling samt til eliten (seniorer og veteraner).

Vi vil formulere, skabe og levere de bedst mulige rammer for elitetræningen – både for seniorer og veteraner - og til udviklingen af vores talenter. Vi vil formulere gode og fleksible vilkår for elite- og talentarbejdet, hvori vi blandt andet vil beskrive retningslinjer for finansiering og støtte til træning, tøj, udstyr og løb. Disse rammer skal gøre det muligt for vores mange talenter at få endnu bedre træningsvilkår – og, ikke mindst, at tiltrække nye talenter fra vores opland.

Det er vigtigt at elite- og talentarbejdet drives at medlemmer, der har lyst til og mulighed for at gøre en forskel. Derfor skal det være attraktivt at levere et stykke arbejde for eliten og for talenterne.

De detaljerede planer for elite- og talentarbejdet formuleres af elite/licensudvalget, evt. i samarbejde med de ryttere i klubben der har interesse og mulighed for at tage del i dette arbejde. Planerne skal indeholde økonomiske målsætninger for en 2-3 årig periode.

På motionsområdet er klubbens tilbud som udgangspunkt de faste træningstilbud. Klubben skal levere løbende støtte til medlemmerne, f.eks. i form af løbende rabatter og tilskud til tøj og bidrag til deltagelse i udvalgte løb og aktiviteter i løbet af et trænings år.

Muligheder og tilbud meldes løbende ud på klubbens hjemmeside.

CC Hillerød vil fortsat skabe rammer for vintertræning på MTB. Der udpeges som udgangspunkt ikke en dedikeret MTB ansvarlig, men skulle der blandt medlemmerne udvikles en øget interesse på MTB området, så vil bestyrelsen, sammen med de interesserede medlemmer, beskrive økonomiske rammer og vilkår på MTB området.

Børn og unge:
I CC Hillerød betragter vi børnene og de unge som vores talentbase. Derfor har vi særlige tilbud til børn og unge, og det er vores udgangspunkt, at der skal afsættes tilstrækkelige midler til at børn og unge får optimale muligheder for at træne – og til at have det sjovt.

Der afsættes hvert år et fast beløb til arbejdet med børn og unge. Disse midler tænkes anvendt til børn og unge i bred forstand, men det er vigtigt at understrege, at arbejdet med børn og unge er tænkt som en del af vores samlede elite- og talentarbejde, hvorfor der også på børne- og ungeområdet skal skabes ideelle og målrettede rammer for licensrytter og talenter.

De detaljerede planer for børne- og ungearbejdet udarbejdes af børne- og ungeudvalget. Planerne skal indeholde økonomiske målsætninger for en 2-3 årig periode.

Børne- og ungeudvalget er som udgangspunkt et frit udvalg udenfor bestyrelsen, der refererer til bestyrelsen og som arbejder indenfor rammer, der gives af bestyrelsen. Børne- og ungeudvalget har en repræsentant i bestyrelsen. I det omfang repræsentanten ikke er valgt ind i bestyrelsen, deltager denne efter aftale med bestyrelsen.

Det er vigtigt at børne- og ungearbejdet sker i tæt samarbejde med forældrene. En aktiv og bred forældrestøtte er en betingelse for at børne- og ungearbejdet kan blive så godt – og dække så bredt – som muligt. Som udgangspunkt er det vigtigt at medvirkende forældre bidrager ”til helheden”, og altså ikke kun for deres eget barn. At træne og udvikle vores unge er et fælles ansvar, som vi alle skal bidrage aktivt til.

Arrangementer og løb:
CC Hillerød skal også frem over være en aktiv løbsarrangør. Vi ønsker at være synlige i gadebilledet, og vi ønsker at være en aktiv del af Hillerøds fritidsliv. Desuden ønsker vi at fremstå som gode repræsentanter for vores sponsorer. Vi vil derfor arbejde aktivt for at skabe aktiviteter indenfor cykling i Hillerød og i vores nærområde.

Som udgangspunkt vil CC Hillerød arrangere følgende løb:

  • Gribben
  • Et licensløb (f.eks. Post Cup ‘en)
  • En afdeling af Vinter Cup ‘en
  • En afdeling af sommercup´en

Desuden vil CC Hillerød arbejde for, at der årligt gennemføres et gadeløb med Hillerød centrum som udgangspunkt, og vi vil arbejde for, arrangere eller deltage i udvalgte cykelløb i Hillerød og omegn – f.eks. motionsløb, diplomløb, børnetalentløb og lignende.

CC Hillerød vil også frem over løfte løbsopgaver for DCU i det omfang der er ønske om og mulighed herfor.

CC Hillerød vil arbejde aktivt for at få DM i landevejscykling til Hillerød inden 2020. Dette arbejde vil vi gøre sammen med vores sponsorer og forretnings- og erhvervslivet i Hillerød.

Indtægterne fra klubbens arrangementer og løb anvendes til talent, elite og børnearbejdet og til klubbens aktiviteter i øvrigt.

Hjælpere:
Det skal være attraktivt at være hjælper og at tage en tørn i forbindelse med aktiviteterne i CC Hillerød – og det skal være sjovt.

Klubben vil skabe attraktive rammer for vores hjælpere, som kan hjælpe til at tiltrække og fastholde en bred kreds af hjælpere. Vi vil løbende gennemføre arrangementer, som kan knytte klubbens medlemmer tættere sammen (når vi ikke sidder på cyklen) – dette også for at skabe interesse for at hjælpe til under gennemførelse af løb.

Det er klubbens politik, at det også frem over skal være muligt, at få hjælp til betaling af løbspenge til udvalgte løb. Hvilke løb, der kan opnås støtte til, besluttes af bestyrelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at forfordele de medlemmer, der bidrager til afholdelse af løb, mv., når der tildeles midler til støtte for deltagelse i løb.

Der formuleres løbende klare rammer for gennemførelse af løb og herunder krav til og rammer for hjælperne. Disse rammer formuleres af Landevejsudvalget, baseret på, af bestyrelsen, formulerede overordnede rammer og retningslinjer.

Lokaler:
CC Hillerød skal have de bedste fysiske rammer. Bestyrelsen vil, i dialog med Hillerød Kommune, sikre at medlemmerne til stadighed har de bedst mulige rammer at træne, f.eks. omklædningsrum, møde- og uddannelseslokaler og rammer for socialt samvær.

Socialt samvær:
Det er vigtigt at det er muligt for klubbens medlemmer at mødes udenfor træningen.

Der arrangeres som udgangspunkt én årlig rytterfest, et arrangement i forbindelse med klubmesterskabet og et afslutningsarrangement. Der ud over afholdes der arrangementer, når lejligheden byder sig.

Klubbens medlemmer opfordres til at bidrage til et aktivt socialt liv i CC Hillerød.

--oo0oo--

 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram